GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BELEDİYE BAŞKANIN

A.BELEDİYE BAŞKANININ DEVİR TESLİMİ

Bilindiği gibi; mahalli idarelerin seçimleri Anayasa gereğince 5 yılda bir yapılmaktadır. Söz konusu süre sonucunda yeni seçilen belediye başkanları ile görevi bırakan başkanlar arasında görevi devir ve teslim konusunda bir mevzuat düzenlemesi veya usul bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamış olması devir teslim yapılmayacağı anlamına da gelmez. Uygulamada ise genelde seçimi kaybeden kişi görevini terk ettikten sonra yenisi gelip göreve başlamakta ve genellikle belediyede karşılaşmamaktadırlar. Belediye başkanlarından yeni seçilen ile eskisi arasında çok azda olsa görev devir teslimi yapanların varlığıda söz konusudur. Bürokratik gelenekler ise devir teslim yapılması gerektiğine yöneliktir.

Diğer yandan; mahalli idare seçimlerinden sonra yeni seçilen belediye başkanının görevi seçimin yapıldığı tarihte değil, seçim mazbatasını seçim kurulundan almasından sonra başlar. Bunun için seçim mazbatasını aldıktan sonra gelip yeni görevine başlaması gerekir. Görevi teslim edecek belediye başkanının başka siyasi partiden olması veya aynı partiden olsa bile ”küskünler’‘den olması halinde; genellikle görev-devir teslimine pek yanaşmamaktadırlar.

Görevi teslim edecek belediye başkanı; esasa ilişkin kararlar almadan yeni belediye başkanını arayarak kutlaması, teslim edilecek günü belirlemesi uygun şekilde karşılaması , makamda görüşme yaparak önemli işlerle ilgili bilgi vermesi ve uygun şekilde bilgilendirmenin sağlanması ve görevini devir-teslim etmesi uygun düşer.

Seçimi kazanan belediye başkanı ise; görevi devreden belediye başkanına karşı nazik davranmalı ve makama gelişlerinde ölçülü bir şekilde ve taşkınlık yapmadan giriş yapmalı ve görevi devir-teslim almaya özen göstermelidir. Seçimi kazanan belediye başkanı; görevi teslim eden belediye başkanı ile makamda bir süre görüştükten sonra hizmetlerine uygun şekilde anı hediyesi takdim etmesi ve gidişlerinde uygun şekilde bir uğurlamanın yapılması gerekir. Görevi bırakan belediye başkanı ayrıldıktan sonra görevi hakkında bilgi alması ve belediye birim amirleri ile görüşmeye başlaması lazım gelir.

Netice itibariyle; devir-teslim töreni; belli kişilerin ve görevlilerin katılımı ile makamda veya uygun görülen bir salonda yapılabilir.

B.GÖREVE BAŞLADIKLARI İLK GÜNLERDE YAPACAKLARI BÜROKRATİK İŞLEMLER

Genel olarak; herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle hangi bürokratik işlemleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. İlk iş olarak seçimi kazındığına ilişkin ilçe seçim kurulundan mazbatasını almalıdır.

b. Göreve başlamalı ve bunu bir yazı ile mahalli mülki amirliğe (Valilik veya kaymakamlık) bildirme-lidir.

c. Belediyeyi daha iyi tanıyabilmesi için ilgili birimlerden gerekli” birifingleri’‘ almalıdır.

d.Yine ilçe seçim kurulundan yeni seçilen belediye meclis üyelerinin isim listesi ilçe seçim kurulundan temin edilir.

e. Seçimle göreve gelen belediye başkanları, seçimin kesinleşme tarihini izleyen 2 ay içinde 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‘ nun 2/a ve 6/c maddeleri gereğince mal bildiriminde bulunmak zorunda olduklarından, mal bildirimlerini açık, net ve anlaşılır şekilde doldurulduktan sonra ağzı kapalı ve mühürlü zarf içerisinde İçişleri Bakanlığı‘na göndermelidir. Belediye Meclis üyelerinin mal bildirimleriBelediye Başkanı tarafından 2 ay içerisinde alınır.

C.PERSONEL KONUSUNDA YAPILA-CAK OLANLAR

Bu açıklamaların ışığında; herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle personele ilişkin hangi işleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediyedeki dolu ve boş kadro durumu çıkartılmalı, personel arasındaki yer değişiklikleri ile boş kadrolara yapılacak atamalar ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. Belediyenin norm kadro cetveli yeniden hazırlanmalı, memur, işçi ve sözleşmelilerden eksik olanların tamamlanması yoluna gidilmesi gerekir.

b. Belediye başkanının sosyal hakları ve emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gereken bilgi verilir.

c. Belediye başkanı adına gerekli yazılı belgeler, Belediyeler Birliği’nden kimlik ve kaşeler bastırılır ve ilgililere teslim edilir.

d. Belediye başkanı ile daha yakından çalışacak özel kalem müdürü , memur niteliğindeki başkan yardımcısı ve diğer kilit personelin ataması yapılır

e. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. Bu nedenle; özellikle itfaiye, atama, zabıta, evlendirme, cenaze hizmetleri, içme suyu, ulaşım, sağlık hizmetleri, ihale vb. gibi hizmetlerin aksamamsı için ”Belediye Başkanı İmza Yetkileri Yönergesi” yayınlanır.

f. Belediyeyi temsil ve hukuki davalar için belediye avukatlarına ve diğer ilgililere gereken vekaletnameler verilmelidir.

g. Noterden çıkarılacak imza sirküleri, banka, tapu, nüfus, mülki amirlik , pasaprt vdgibi kurumlara gönderilmelidir.

h. Belediyeye, iştirak ve şirketlerine son dönemde alınan personelin listesinin iyi incelenmesi ve iş akitlerinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verilmelidir.

D.BELEDİYE MECLİSİNE İLİŞKİN YAPILACAKLAR

Hemen belirtelim ki; herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle belediye meclisine ilişkin hangi işleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; belediye meclisinin seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gündetoplanması için üyelere çağrı gönderilir. Bu ilk meclis toplantısında ilk iki yıl için görev yapmak üzere, meclis üyeleri arasından gizli oyla; meclis birinci ve ikinci başkan vekili, en az iki asil, iki yedek katip üye, nüfusu 10.000‘ e kadar olan belediyelerde iki encümen üyesi, 10.000‘ den fazla olan belediyelerde üç encümen üyesinin seçilmesi gerekir. (www.yayed.org.tr.)

b. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Meclis kararlarının kesinleşmesi için mahalli mülki idare amirliğine gönderilir Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinde, imar ve bütçeye ilişkin meclis kararları Büyükşehir belediye meclisine, diğer kararlar Büyükşehir belediye başkanına gönderilir.

c. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye encümenine; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000′in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye seçer.

d. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000′in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. Büyükşehirlerde ise İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

f. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000′e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200. 001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.

E. BELEDİYE ENCÜMENİNİNDE YAPI-LACAKLAR

Şu kadar ki; herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle belediye encümenine ilişkin hangi işleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye encümeninin memur üyelerinin görevlendirmesi yapılır. Büyükşehir Belediyelerinde ise Belediye Encümeni Genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (www.yayed.org.tr.)

b. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder ve olmadığı durumlarda vekaletin kimde olacağı belirlenir.

c. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen toplantıya çağırılarak haftalık toplantı gün ve saati karara bağlanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

d. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur.

F.MALİ KONULARDA YAPILACAK OLANLAR

Herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle belediye meclisine ilişkin hangi işleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Göreve başlayınca ilk iş olarak belediyenin mali durumu, bütçe yapısı ve bütçe performansı, gelir ve giderleri tespit ettirilmeli, borçları ve alacakları çıkartmalı, beldenin/şehrin ihtiyaçları ve belediyenin yatırımları ve yatırım programı belediye mülkleri ve nasıl değerlendirildikleri hakkında ayrıntılı bilgi alınır.

b. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye iştiraklerinin genel kurulları yapılarak yönetim kurullarına ve idari kadem Bir önceki yılın “faaliyet raporu” Nisan Ayı toplantısında belediye meclisinin onayına sunulur Faaliyet raporunun bir örneği İçişleri Bakanlığı‘na gönderilir, ayrıca kamuoyuna açıklanır.

c. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Bir önceki yılın “kesin hesabı” belediye encümenine Nisan Ayı içinde sunularak encümen görüşü alınır. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında meclisin onayına sunulur.

d. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Stratejik plan incelenerek gerekli değişiklikler yapılır. Bir sonraki yılın performans programı, stratejik plana uygun olarak hazırlanır.Stratejik plan ve performans programının hazırlanması için görevlendirme yapılmalıdır.

e. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Haziran ayında da gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapılmalıdır.Belediyenin hesaplarının bulunduğu banka şubelerinden, hesap bakiyeleri alınmalıdır. (www.yayed.org.tr.)

f.Tapu Sicil Müdürlükleri ile yazışma yapılarak, Belediyenin elinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile demirbaşların tespiti ve kayıtlarla karşılaştırılması yapılmalıdır. Ayrıca belediyenin kiraladığı ve kiraya verdiği yerlerle ilgili de bilgi alınmalı ve eksiklikler var ise gerekli hukuki girişimleri başlatılmalıdır.

g. Kurum içinde personel maaşları dışındaki tüm ödemeleri ikinci bir emre kadar durdurmalı ve Mali Hizmetler Birim Amirinden borç listesi istenmeli ve bu borç listesine göre öncelikler belirlenmelidir.

G.YAPILACAK DİĞER İŞLER

Herhangi bir belediye başkanının seçildiğinde göreve gelir gelmez öncelikle yapılacak diğer işlere ilişkin hangi işleri yapması gerektiği bu bölümde açıklanmıştır. Buna göre;

a. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediye başkanı, “profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.” hükmü gereğince profesyonel spor kulüplerine başkan olmamalıdır.

b.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri veya kontrolörlerince son dönemlerde yapılmış denetimler ve son “teftiş raporları” incelenir ve gereğinin ne ölçüde yapıldığı kontrol edilir. Sayıştay tarafından zimmet çıkarılmış konular ve bunların raporlarını uzman kişilere inceletilir.

c. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Belediyenizdeki iç denetçilerden iç denetim yapmasını istemeli ve iç denetim raporlarını uzman kişilerle beraber incelenmelidir.

d. 13.05.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince; Kent Konseyi‘nin toplanması sağlanır. Kent konseyinin alacağı kararlar çok iyi takip edilmelidir.

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on print
Share on email