Yönetim Kurulu

Vakıf yönetim kurulu vakıf sendinde belirlenen kişilerden oluşmaktadır. Vakfın yönetim ve karar organı vakıf yönetim kuruludur. Vakıf senedinin 10 ncu maddesine göre yönetim kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. Buna göre; ;
Yönetim kurulu, vakfın idare organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

f) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

g) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.

h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.

ı) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.