Yayınları

DR. MUSTAFA TAMER’ İN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

1. Bölge Valiliği

a) TAMER, Mustafa, Bölge Valiliği, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1992, Birinci Baskı, 204 sh.

b) TAMER, Mustafa, Bölge Valiliği, Ankara, 1994, İkinci Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-0-1, 176 sh.

c) TAMER, Mustafa, Kalkınma ve Bölge Valiliği, Ankara, 2001, Üçüncü Baskı, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları No: DPT:2572 , ISBN-975-19 -2690-4, 162 sh.

2. İl Özel İdaresi

a) TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi, Ankara, 1994, Birinci Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-1-x, 348 sh.

b) TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi (Mevzuat, Yargı Kararları, Uygulama) , İzmir, 1998, İkinci Baskı, Anadolu Matbaacılık, ISBN-975-95425-2-8, 501 sh.

c) TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi (Yerel Yönetimler Uygulaması, Mevzuat, Yargı Kararları), Ankara, 2003, Üçüncü Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-2-8, 501 sh.

d) TAMER, Mustafa, İl Özel İdareleri, ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:1, (ISBN:978-605-60614-0-0), Dördüncü Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 688 sh

3. TAMER, Mustafa,-Hasan ÖZHAN,-Fethi AYTAÇ, İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Hakkında Türk Belediyecilik Derneğinin Görüşü, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını, EKİM 1994 Ankara, 94 sh.

4. TAMER, Mustafa, İzmir Limanı (Alternatif Öneriler), İzmir Ticaret Odası Yayını NO: 60, İZMİR ,1999, 36 sh.

5. TAMER,Mustafa-Vildan GÜNDOĞDU-Mehmet ÖZDİREK-Necat İNCE-Kaan ERGE, Doğal Çevresi ve Tarihsel Dokusuyla İzmir,İzmir Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını No:1, İzmir, 1998, ISBN-975-94352-0-9, 164 sh.

6. Stratejik Planlama ve Performans Programı

a) TAMER, Mustafa, Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci, (Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe, Faaliyet Raporu)Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, 2006, 615 sh.

b) TAMER, Mustafa, Stratejik Planlama ve Performans Programı (Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe, Faaliyet Raporu), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:2, İkinci Baskı, (ISBN: 978-605-60614-1-7), Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 272 sh

7. a) TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Seçkin Yayınları Hukuk Dizisi Kitapları No: 741, Ankara, 2006, 416 sh.

b) TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:3, İkinci Baskı, (ISBN: 978-605-60614-4-4), Ümit Matbaa Ofset, Ankara, 2009, 632 sh

8. a)TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Seçkin Yayınları Kamu Yönetimi Dizisi Kitapları No: 12, Ankara, 2007, 376 sh.

b)TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:4, İkinci Baskı, İzmir, 2010, (ISBN:978-605-60614-4-8) Başsaray Matbaası, 662 sh.

9. TAMER, Mustafa, Boklar Dağı Sevdası, DARKAY Yayınları No:1, Niğde, 2008, 142 sh.

10. TAMER, Mustafa, Doğal Kaynaklar Mevzuatı (Maden, Petrol, Jeotermal, Su Kaynakları), ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı) , Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:5, (ISBN: 978-605-60614-4-8), Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 464 sh

11. TAMER, Mustafa, Belediye Zabıtası ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:6, (ISBN:978-605-60614-5-5), Ümit Matbaa Ofset, Ankara, 2009, 432 sh.

12. TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İmar, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:7, İzmir, 2010, (ISBN:978-605-60614-6-2) Başsaray Matbaası, 770 sh.

13. TAMER, Mustafa, Mahalli İdare Birlikleri, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:8, İzmir, 2010, (ISBN:978-605-60614-8-6) Başsaray Matbaası, 365 sh.